Közös kezelési szolgáltatások. Közös képviselő, társasházkezelés | Város-Ház cégcsoport


gyógyszer a hát és az ízületek számára

Társasházkezelés 1. A szolgáltatási tevékenység leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, közös kezelési szolgáltatások végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében a társasházkezelő: a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan; a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat; közös kezelési szolgáltatások megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

A társasházkezelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében  TEÁOR'08 a 68 Ingatlanügyletek ágazatban a A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények Az üzletszerűen végzett társasházkezelői szolgáltatási tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy: rendelkezzen társasházkezelői szakmai képesítéssel; a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; köztartozásmentes adózó legyen.

A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - közös kezelési szolgáltatások vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a 2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások 3. A legjobb gyógyszer a térd izületi gyulladásról szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység tekintetében: a bejelentés fogadásával, a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével, a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint a szolgáltatási tevékenység felügyeletével járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a körzetközponti feladatokat ellátó települési fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője a továbbiakban: jegyző látja el a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda útján.

Az eljárásra az az okmányiroda illetékes, amelynek területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, gazdálkodó szervezet esetén székhelye, telephelye található. A szolgáltatási tevékenység bejelentése Aki üzletszerűen kíván társasház-kezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség célja A ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, a térd kereszteződéseinek kezelése, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme.

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.

A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálandó jogszabálysértésnek minősül.

ízületek védikus kezelés étrend az ízületek súlyos fájdalmainak kezelésére

Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen végzi a társasházkezelői tevékenységet, a jegyző a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

A lakásszövetkezetek és társasházak áfabeli megítélése

A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a jegyzőnél okmányirodánál.

Az egyes önkormányzatok honlapján okmányirodai feladatokhoz kapcsolódóan rendszerint elérhető a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató információk mellett az adott okmányirodában rendszeresített formanyomtatvány. Kérem, keresse az érintett önkormányzat honlapján!

Az elektronikus ügyindítás jelenleg technikai okokból nem lehetséges. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló,természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni: a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának oklevelének a számát, a közös kezelési szolgáltatások intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét, amennyiben a munkáltató gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja alapján jogosult, a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv nyelvek megjelölését, a hatósággal való kapcsolattartás módját.

A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia: a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata, a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az eljárási illeték megfizetésének igazolása, egyéni vállalkozó munkáltató esetén - ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult - egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata, ha a közös kezelési szolgáltatások egyéb gazdálkodó szervezet - ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult - három hónapnál nem régebbi cégkivonat.

Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni: a szolgáltató nevét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát, a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét, a képviseletre jogosult személy, egyéni közös kezelési szolgáltatások nevét, lakóhelyét, a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja neve, a részére kiadott igazolás száma, a hatósággal való kapcsolattartás módját, a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv nyelvek megjelölését.

A szolgáltatást gazdálkodó szervezetnek bejelentésében foglalt feltételek meglététaz alábbi okiratokkal kell igazolnia: a közös kezelési szolgáltatások napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát, az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Szolgáltatások

A szolgáltatónak a bejelentéséhez - a bejelentés tartalmazó iratra felragasztva - kell mellékelnie az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget az eljárási illeték megfizetésének igazolásaként. A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a jegyző a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt. Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges szakképesítés szabályozott szakmának minősül, ígyhatáron átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatási jogosultsággal összefüggésben a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok szerint fogadtatható el a tevékenységvégzéshez szükséges külföldön szerzett képzettség.

Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a társasházkezelői tevékenység az ún. Az előzetes bejelentést is a jegyzőnél kell közös kezelési szolgáltatások a szolgáltatásnyújtónak.

  • ATALOGIA-Társasházklinika: megoldás minden problémára
  • Társasházkezelést végezhet[ szerkesztés ] A társasház kezelését végezheti egy adott, a ház által megszavazott egyik tulajdonos is közös képviselő.
  • Lakószövetkezetek, társasházi közösségek, közös képviselők, számvizsgálók számára is van megoldásunk.
  • Társasházkezelési és közös képviseleti szolgáltatásaink - VEMTEK Kft.

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentéséhez mellékletként csatolni kell: az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát, olyan okirat hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy közös kezelési szolgáltatások tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására, a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak hiteles másolatait és hiteles fordításait, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette, ha a letelepedés szerinti tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, akkor annak az okiratnak a hiteles másolatát és hiteles fordítását, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább két évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban.

Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a fenti dokumentumok kapcsán nem hiteles fordítást is elfogad. Ha a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga a bejelentő végzi az adott tevékenységet, akkor a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet, valamint az előzetes bejelentéshez mellékletként csatolandó dokumentumokban meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni.

váll fájdalom fájdalom a kéz ízületei, mit kell tenni

A szolgáltatásnyújtó előzetes bejelentése egy évre szól. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság közös kezelési szolgáltatások kezelési szolgáltatások a bejelentés alapján A jegyző a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a jegyző igazolást küld, amely tartalmazza: az eljáró hatóság jegyző megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését üzletszerűen végzett társasházkezelésa bejelentés előterjesztésének napját, valamint azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól.

Ha a bejelentő a bejelentésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat - természetes személy bejelentő esetében a szakképesítést tanúsító bizonyítvány és az eljárási illeték megfizetésének igazolása kivételével - nem csatolja, akkor a hatóság a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz.

Társasházkezelés

Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek. Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell közös kezelési szolgáltatások. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó jegyző a társasházkezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek.

Könyvelés A törvényi szabályozásnak megfelelően precíz és pontos könyvelést végzünk, melynek végrehajtását könyvvizsgáló ellenőrzi. Ezáltal tevékenységünkről áttekinthető és megbízható elszámolást tudunk a társasházi tulajdonostársak számára biztosítani. Kintlévőség kezelés Egyes társasházak komoly pénzügyi nehézségekkel küzdenek a nem fizető tulajdonostársak miatt.

A jegyző a tevékenység végzésére jogosult személyekről nyilvántartást vezet. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza: a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységha a gazdálkodó szervezet a szolgáltatási tevékenység nyújtására a nyilvántartásba vett személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja által jogosult, a munkáltató megnevezése, székhelye, a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv, a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma, a bizonyítvány oklevél száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja, a nyilvántartásba vétel időpontja, nyilvántartási szám, igazgatási ügyirat ügyszáma.

A nyilvántartás említett adatai - a közös kezelési szolgáltatások gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, valamint a bizonyítvány oklevél adatai kivételével - nyilvánosak.

közös kezelési szolgáltatások mi tilos a térdízület artrózisával?

A nyilvántartás az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait közös kezelési szolgáltatások, amelyek nyilvánosak: a szolgáltató neve, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységcégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, a képviseletre jogosult személy, egyéni vállalkozó neve, lakóhelye a szolgáltatási tevékenység nyújtásának végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve, a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv.

A nyilvántartást szolgáltatásonként elkülönítve kell vezetni az igazolással rendelkező társasházkezelő szolgáltatást nyújtókról és társasházkezelő gazdálkodó szervezetekről. A jegyző az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közös kezelési szolgáltatások az interneten. A jegyző hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette, az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt megtiltották számára az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását, közös kezelési szolgáltatások természetes személy szolgáltató meghalt, a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el; vagy társasházkezelőt a cégbíróság hivatalból törölt a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból.

A jegyző ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon személyekről, amelyek tekintetében az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását megtiltotta. A jegyző az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján.

A szolgáltató változásbejelentési kötelezettsége Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Tartalomjegyzék

A jegyző az adatváltozást a bejelentés alapján bejegyzi a nyilvántartásba. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentés adataiban bekövetkezett változást írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani a jegyzőnél okmányirodánál.

Az elektronikus változásbejelentés jelenleg technikai okokból nem lehetséges. A jegyző által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítése mellett nem kell illetéket vagy díjat fizetni.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltatónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság a belső ellenőrzési szabályzatában foglalt rendelkezései alapján, de évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése A szolgáltatási tevékenység megszüntetését az üzletszerű társasházkezelői közös kezelési szolgáltatások folytató szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

In-Ga Kft Szombathely társasházkezelési tevékenységünk bemutatása

A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul törli a szolgáltatót a nyilvántartásból. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megszüntetésének bejelentését személyesen szóban vagy írásban lehet benyújtani a jegyzőnél okmányirodánál.

Lakóknak Hiszünk benne, hogy az ingatlangazdálkodás legfőbb feladata a tulajdonosok közös érdekeinek képviselete.

Az elektronikus bejelentés lehetősége jelenleg technikai okokból nem adott. A jegyző által vezetett nyilvántartásból való törlésre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítése mellett nem kell közös kezelési szolgáltatások vagy díjat fizetni. A bejelentési és változásbejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 44 Ft-ig terjedhet.

Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 66 Ft. A jegyző az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A hatósági ellenőrzés céljából a jegyző adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.

Ezen adatokat a jegyző a hatósági ellenőrzés időtartamára; illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

  • Gyógyszer a térd artrózisának kezelésére
  • ÜgyfélkapuFolyószámlád, ház dokumentumai

Jogorvoslatok A jegyző szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a jegyzőnél előterjesztett, de a jegyző székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni.

A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetnie a bejelentőnek.

Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 forintja után forint, de legalább forint, közös kezelési szolgáltatások forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke forint. Végzés elleni fellebbezésért forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni.

Város-Ház cégcsoport: társasházkezelés és professzionális közös képviselet óta 7 érv: miért válassza a Város-Ház cégcsoportot társasházi közös képviselőjeként? Leinformálható referenciák, kimagasló sikerek társasházak felújításához pályázati támogatások elnyerésében és a felújításában. A tulajdonosok on-line hozzáférést kapnak közös költség egyenlegeik lekérdezéséhez, valamint az összes- a közös képviselő által a belső felületre feltöltött társasházi dokumentumot bármikor elérhetik. Magas szintű gazdálkodási ismeretek, hatékony társasházi pénzügyi válságkezelés az átvételkor még csőd szélén álló társasházak kezelésében szerzett nagy gyakorlat.

A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt jegyző útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok: a társasházakról szóló ÖTM rendelet, a közös kezelési szolgáltatások hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló